ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ
 • 07.05.2012

  Проект

  Концепція

  Державної програми розвитку баскетболу в Україні

  на 2012-2015 роки

  Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

  Спорт є пріоритетним напрямком розвитку країн у світі. Він безпосередньо впливає на економічну та соціальну політику кожної держави.

  Розвиток сучасного спорту свідчить про те, що досягнення спортсменів на міжнародній арені розглядаються як важливий показник рівня розвитку нації та держави і є важливою складовою підвищення іміджу держави, забезпечення позитивного впливу засобів спорту на загальнолюдські цінності.

  В Україні протягом останніх 15-ти років спостерігається занепад у баскетболі та істотне послаблення його соціальних функцій. Зокрема за період з 2000 року по грудень 2011 року кількість тих, хто займається баскетболом, зменшилась на 25 тис., що складає 45 % від загальної кількості. В Україні, де чисельність населення становить 45,6 мільйона, відсутні спортивні споруди та бази, які відповідають міжнародним стандартам.

  За матеріально-технічною інфраструктурою баскетболу Україна в 10-15 разів поступається країнам, збірні команди яких є головними нашими конкурентами на світовій спортивній арені, зокрема Чехії, Естонії, Словаччині, Німеччині та іншим. А такі провідні баскетбольні держави як США, Латвія, Сербія, Росія, Іспанія, Франція, Аргентина, Литва випереджають Україну за рівнем забезпечення населення спортивними спорудами.

  Системність та довготривалість невирішених проблем щодо розвитку баскетболу в Україні підтверджено з 2000 року, і до сьогодні національні збірні команди України не можуть виступати на Олімпійських іграх.

  Водночас баскетбол в Україні має давні традиції та можливості, як і популярні серед населення види спорту, розвиток яких може сприяти вирішенню низки важливих соціально-економічних проблем, зокрема забезпеченню консолідації суспільства, формуванню у громадян патріотичних почуттів та створенню позитивного іміджу нашої держави у світовому співтоваристві завдяки успіхам українських спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх; залученню широких верств населення до активних занять фізичною культурою і спортом; стимулюванню вітчизняних товаровиробників і будівельної індустрії шляхом будівництва та реконструкції сучасних спортивних споруд.

  Природно-ресурсний та історико-культурний потенціал України в поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи є достатньо вагомою передумовою для розвитку інфраструктури регіонів, зокрема спортивної, транспортної тощо, що дасть змогу залучити інвестиції до реалізації інфраструктурних проектів в рамках розвитку баскетболу.

  Тому потребує нагального розв’язання проблема баскетболу та підготовки відповідної інфраструктури з метою приведення її до міжнародних стандартів.

  Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
  необхідності її розв'язання програмним методом

  Основними причинами виникнення проблеми є:

  відсутність системних дій з боку держави щодо підтримки баскетболу та невідповідність наявної інфраструктури міжнародним стандартам;

  недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення, специфіка яких вимагає чималих витрат на його функціонування і розвиток;

  неефективна робота із залучення коштів, незначний обсяг інвестицій;

  низький рівень забезпеченості населення спортивними майданчиками для занять з баскетболу;

  недостатній рівень розвитку інфраструктури розміщення та транспортної інфраструктури.

  Комплексне розв’язання проблеми сприятиме розвитку баскетболу, пропагуванню серед широких верств населення здорового способу життя, збільшенню кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників, що позитивно позначиться на іміджі України як європейської держави.

  Усунення зазначених проблем можливе лише шляхом розроблення, затвердження та виконання протягом 2012-2015 років Державної програми розвитку баскетболу в Україні.

  Мета програми

  Мета Програми полягає у:

  залученні широких верств населення до занять баскетболом;

  максимальній реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських ідеалів, шляхом залучення населення до гри в баскетбол;

  об’єднання суспільства навколо баскетболу незалежно від національності, соціального статусу, релігійних вподобань та місця проживання;

  задоволення видовищних та розважально-емоційних запитів населення, ствердження національної ідентифікації та гордості співгромадян, посилення міжнародного авторитету держави у світовому спортивному русі шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку баскетболу;

  створення умов для оптимальної рухової активності кожної особистості, досягнення нею достатньої фізичної та функціональної підготовленості, сприяння духовному та соціальному благополуччю, підвищенню рівня здоров’я, здійсненню профілактики різних захворювань і фізичної реабілітації;

  забезпечення різноманітної, високої якості та доступності послуг спортивної індустрії;

  удосконалення системи організації та управління у сфері спорту;

  запровадження ефективної моделі багатоканального фінансування сфери фізичної культури і спорту, інтенсифікація спортивної промисловості.

  Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на
  основі порівняльного аналізу можливих варіантів

  Подальший розвиток баскетболу може бути забезпечений за такими варіантами.

  Перший варіант передбачає збереження існуючих підходів до розвитку баскетболу та підготовки відповідної інфраструктури, яка не відповідає міжнародним стандартам. Це, як свідчить досвід нашої країни та провідних країн світу, не дасть позитивного результату і ще більше загострить нинішню кризову ситуацію в Україні.

  Другий, оптимальний варіант, передбачає ефективну реалізацію з підготовки інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів з метою розвитку баскетболу, шляхом поетапного зміцнення її матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та фінансового потенціалу, концентрації зусиль за рахунок об’єднання ресурсів держави, центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, приватних структур, інших суб’єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування.

  Шляхи і способи розв'язання проблеми,
  строк виконання Програми

  Цією Програмою визначаються основні завдання і заходи з розвитку баскетболу в державі.

  Для України оптимальним є варіант, коли основну роль у процесі розвитку спортивної інфраструктури баскетболу відіграє держава, яка, зокрема, сприяє створенню умов для максимального залучення з цією метою недержавних установ та організацій. Для цього планується створити сучасну спортивну інфраструктуру світового рівня.

  Розв'язання проблем здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу таких заходів:

  удосконалення нормативно-правової бази та організаційних механізмів для підготовки сучасної інфраструктури в рамках розвитку баскетболу в Україні;

  проведення попередньої експертної оцінки наявної спортивної, транспортної інфраструктури та інфраструктури розміщення;

  розробка техніко-економічних розрахунків та обґрунтувань з вибору оптимальних місць розташування спортивних об’єктів, з урахуванням існуючого рівня транспортної, спортивної інфраструктури та інфраструктури розміщення;

  залучення інвесторів для реалізації проектів, спрямованих на розвиток баскетболу;

  проведення передпроектних та проектних робіт;

  технічне переоснащення та будівництво нових об’єктів інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів;

  будівництво нових або реконструкція діючих спортивних об’єктів;

  будівництво центрів розвитку баскетболу у 27-ми регіонах;

  будівництво трьох сучасних центрів олімпійської підготовки з баскетболу у трьох регіонах;

  формування ефективної системи підготовки тренерів та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;

  запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку баскетболу;

  формування науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базовим елементам баскетболу;

  удосконалення системи дитячо-юнацького баскетболу;

  сприяння утворенню та функціонуванню спортивних клубів баскетболу різних організаційно-правових форм;

  формування ефективного календаря національних змагань з баскетболу серед спортсменів усіх вікових груп та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях;

  налагодження системи проведення чемпіонатів України з баскетболу серед професійних команд у національних лігах;

  удосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд України з баскетболу до чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор;

  підвищення рівня популяризації баскетболу в пресі, на телебаченні та радіо;

  покращення міжнародного співробітництва у баскетболі з метою підтримки і розвитку його в Україні;

  проведення в Україні міжнародних спортивних змагань різного рівня з баскетболу;

  Програма передбачена на 2012-2015 роки.

  Очікувані результати виконання Програми,
  визначення її ефективності

  Виконання програми дасть можливість:

  підвищити рівень розвитку баскетболу та сформувати засади удосконалення інфраструктури відповідно до національних інтересів та вимог до розвитку баскетболу у світі та Європі;

  посилити державну підтримку щодо покращення матеріально-технічної бази баскетболу;

  збільшити чисельність осіб, які щороку займатимуться баскетболом, з метою зміцнення здоров’я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їхнього життя, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

  удосконалити систему дитячо-юнацького спорту, щороку залучати до 100тис. школярів для короткочасного навчання базовим основам баскетболу в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування не менше 100 відділень з баскетболу у дитячо-юнацьких спортивних школах та 120 відділеннях при спортивних клубах;

  підвищити рівень і престижність чемпіонатів України з баскетболу;

  повернути національні збірні команди України до елітних груп чемпіонатів світу, Європи з баскетболу та забезпечити участь в Олімпійських іграх 2016-2020 років, використовувати виступи українських баскетболістів як дієвий засіб патріотичного виховання населення нашої держави та підвищення її престижу в світі;

  запровадити ринковий механізм фінансування інфраструктури баскетболу;

  сформувати інноваційну систему кадрового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку баскетболу;

  проводити в Україні, починаючи з 2015 року, міжнародні змагання різного рівня;

  сприяти розвитку регіонів на основі збалансування загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів.

  Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,
  необхідних для виконання програми

  Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.

  Орієнтований загальний обсяг видатків для виконання заходів Програми становитиме 1 129,0 млн гривень, з них:

  кошти державного бюджету в сумі 481,0 млн гривень, які насамперед будуть спрямовані на будівництво центрів олімпійської підготовки з баскетболу та перепідготовку тренерів та інших фахівців;

  кошти місцевих бюджетів в сумі 648 млн гривень, які спрямовані на будівництво центрів розвитку баскетболу.

  Необхідний обсяг фінансування Програми, зокрема з державного бюджету, визначається щороку, виходячи з наявності фінансових ресурсів, а також з урахуванням матеріально-технічних і трудових ресурсів, науково обґрунтованих пріоритетів, нових можливостей щодо розвитку баскетболу, конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки, та

  уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів.